Què ha passat amb Las Vegas?

En aquest article de Les coses clares podreu trobar els esdeveniments i tràmits respecte de la gestió del Govern envers l’obertura de Las Vegas.

L’aprovació de la inversió municipal a Las Vegas – novembre 2017

A mitjans de novembre del 2017 el Govern proposava als grups municipals una modificació de crèdit per destinar 200.000 euros en concepte de subvenció d’obres per al projecte privat de Las Vegas. Uns dies abans del ple municipal que aprovaria la modificació de crèdit per fer una aportació pública a Las Vegas, el Govern incrementava aquesta xifra sense cap justificació a 350.000 euros.

Amb els documents sobre la taula, des de la CUP se’ns plantegen diversos dubtes. Per una banda, en la inversió prevista no hi ha cap referència al conveni d’usos municipals de Las Vegas. Aquesta circumstància implica que l’Ajuntament ha destinat recursos públics al projecte del Cinema Las Vegas sense cap conveni que garanteixi i reguli que els promotors del projecte cediran el local, per a determinats usos, com a equipament municipal. Així doncs, des de la CUP entenem que aquesta aportació econòmica no va lligada a un pla d’usos municipals que retorni a la ciutat els recursos que s’hi destinen, tal com el Govern havia manifestat.

A més, aquesta aportació de diners es realitza en concepte d’obres i reparacions del local i no en l’activitat cultural (des de la CUP entenem que aquest últim hauria de ser el concepte sobre el qual es decideix destinar la inversió). Això ens fa pensar que la voluntat real d’aquesta operació per part del Govern no té res a veure amb la promoció de la cultura sinó en impulsar una operació urbanística per (suposadament, i sense un estudi al respecte) regenerar comercialment una part del carrer Sant Pau.

Així mateix, el Govern tampoc justifica aquesta inversió municipal amb una planificació econòmica que avali la sostenibilitat del projecte. La CUP entén, doncs, que el propòsit principal d’aquesta inversió no ha estat ni estudiat ni garantit. Es planteja fer una inversió a una propietat privada que només serà recuperable exercint un dret a compra d’1 milió d’euros en un termini màxim de 10 anys (cost total operació 1.350.000€). Entenem que aquesta decisió no està presa des d’una diagnosi de les necessitats en matèria cultural de la ciutat.

Donada aquesta manca de rigor i de temes imprescindible sense abordar de la proposta presentada pel Govern (especialment pel que fa al conveni d’usos municipals i la manca de planificació econòmica), el grup municipal de la CUP decideix abstenir-se al ple municipal.

El permís provisional d’obertura – abril del 2018

En data del 5 d’abril de 2018 (un dia abans de la inauguració), els promotors del Cinema Las Vegas entren a registre una sol·licitud de permís extraordinari per obrir el local els dies 6, 7 i 8 d’abril per inaugurar el cinema i per projectar la pel·lícula Miss Dalí. El mateix 6 d’abril, mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament concedeix aquest permís provisional. En aquest punt, cal aclarir que el permís emparava l’obertura només aquests tres dies. Des de la CUP entenem que les circumstàncies que envolten l’aprovació del permís extraordinari denoten males pràctiques administratives, ja que l’Ajuntament va anunciar setmanes abans l’obertura d’un local que llavors no tenia llicència d’activitat, permís que es concedeix de forma urgent a través d’un decret d’alcaldia el mateix dia de l’obertura del local. Aquest tipus de permís especial està regulat i és habitual. En cap cas, però, serveix com a llicència, sinó que s’utilitza per això, inauguracions i activitats concretes de promoció prèvies a l’obertura.

En aquest context i a causa de diverses queixes rebudes sobre l’accessibilitat del local per a persones amb diversitat funcional, la CUP entrem a registre la sol·licitud d’un informe tècnic sobre els permisos d’obertura i el compliment de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat del local, de la qual encara no hem obtingut resposta. Durant aquest mes també demanem a l’àrea tècnica de Cultura el conveni d’usos municipals de Las Vegas, ja que, com vam exposar en l’aprovació de la modificació de crèdit al novembre, entenem que és un document imprescindible per garantir que la inversió municipal té un retorn a la ciutat. Aquest document encara no s’ha redactat.

El 23 d’abril la Guàrdia Urbana de Figueres aixeca acta al local de Las Vegas per incompliments tècnics i el clausura provisionalment. Des de la CUP denunciem que el Govern de Figueres, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, publicités l’activitat del cinema sabent que aquest no tenia els permisos corresponents per a iniciar la seva activitat. Així mateix, posem sobre la taula el nostre desacord en el pagament de 1.617 euros, a través de recursos municipals, del càtering de la inauguració del Cinema, que es realitza, de nou, a través d’un decret d’alcaldia. Com a grup municipal ens oposem a aquesta decisió, ja que d’aquesta manera els figuerencs i les figuerenques estem, de nou, finançant les necessitats d’un projecte privat.

La manca de permís d’obertura – juny i juliol del 2018

El Sotsinspector de la Regió d’Emergències de Girona havia emès tres informes desfavorables en relació a la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis entre els mesos de març i abril. Aquest certificat favorable és un dels requisits indispensables per a obtenir el permís d’obertura. Als finals de maig, un decret d’alcaldia de l’Àrea d’Urbanisme alertava que “no es donen objectivament les condicions per a poder iniciar l’activitat” del Cinema Las Vegas, “atès que per a iniciar l’activitat es requereix presentar a l’Administració responsable de l’autorització un certificat d’acte de comprovació favorable en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis”.

Finalment, des de la CUP obtenim autorització per accedir a l’expedient de Las Vegas. El dia 4 de juliol consultem l’expedient i podem conèixer l’existència d’un decret del 22 de juny que explica les mancances tècniques del local establia que “en cap cas es pot procedir a l’obertura del local Cinema Las Vegas”. És per això que la CUP demanem al ple de juliol quines mesures s’han pres al respecte i com és que de l’informe del mes de maig no hi ha hagut decret fins al 22 de juny, ja que el Govern està incomplint la legislació de l’administració local sobre l’obertura de locals, fet que pot ocasionar incidents en matèria de seguretat. Demanem explicacions al Govern que ens respon que el mateix 4 de juliol s’havien obert diligències perquè la Guàrdia Urbana faci les comprovacions pertinents i reconeix que Las Vegas no té permís d’obertura. Així mateix, des de la CUP posem de nou sobre la taula que el projecte plantejat pel Govern entorn de Las Vegas és una mostra més de la seva incapacitat per elaborar unes polítiques culturals rigoroses.
El 13 de juliol l’equip tècnic de Llicències Urbanístiques i Medioambientals de l’Ajuntament redacta un “informe jurídic en relació a l’ordre de tancament del Cine Las Vegas per incompliment de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i la Llei 16/2015 de simplifiació del’activitat administrativa de l’Administració”. En aquest informe, atès que no s’ha presentat la documentació necessària (certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat, el certificat favorable en matèria de seguretat i prevenció d’incendis), s‘acorda el tancament de l’establiment. El decret comunica, també, que la mesura de tancament es prolongarà fins que no es presentin els certificats que manquen i se’ls valori favorablement. També estableix que el tancament es realitzarà mitjançant precinte de la Guàrdia Urbana de Figueres en el moment de notificació de la resolució.

Estat actual

Malgrat que, segons consta a l’expedient, el mateix 13 de juliol els promotors van presentar nova documentació, aquesta encara no ha estat valorada per l’equip tècnic de l’Ajuntament. Avui Las Vegas segueix obert sense llicència d’activitat “cinema”. Malgrat que l’alcaldessa afirmés en el darrer ple que la documentació requerida era menor, l’equip tècnic de l’àrea de l’Ajuntament de Figueres segueix considerant que no es donen les condicions necessàries per a l’obertura del local i per a la seguretat de les persones que hi treballen i del públic.

Aquesta circumstància mostra una mala praxi per part del Govern que, per una banda, no està vetllant per complir el mateix reglament de l’Ajuntament en l’obertura d’activitats de locals i, tampoc, per ajustar-se a les disposicions que preveuen tècnics de l’Ajuntament. La gestió del projecte de Las Vegas demostra que el Govern tampoc està vetllant perquè les inversions municipals s’optimitzin ni perquè aquestes es realitzin amb tots els requeriments necessaris. Ens trobem, doncs, davant una inversió municipal que s’ha realitzat sense garanties per a la ciutat. L’estat actual d’incompliments tècnics del Cinema Las Vegas és el resultat d’un llistat de despropòsits propiciats per la manca de previsió i rigor del Govern.

Esperem que aquests tràmits siguin resolts amb agilitat per tal que el projecte pugui tenir la viabilitat necessària. En cas contrari, caldrà exigir responsabilitats al Govern per la seva nefasta gestió.