Situació de l’habitatge a Figueres (III): El POUM

En l’anterior article sobre la memòria de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, hem pogut comprovar les limitacions amb les quals es troben actualment les administracions públiques a l’hora de gestionar els habitatges en desús o buits. La suspensió d’articles fonamentals en aquest sentit de la Llei 24/2015 per part del Tribunal Constitucional o la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la taxa per a pisos buits, són alguns dels impediments que es plantegen per a la mobilització del parc d’habitatges buits. Tot i això, una de les vies alternatives per abordar aquestes mancances són les polítiques en matèria d’Urbanisme.

En una reunió anterior a la publicació de la memòria de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, entre aquest grup municipal i un dels tècnics de l’OMH, aquest ens traslladava les potencialitats de la redacció del nou POUM per abordar les polítiques d’habitatge entorn dels usos anòmals, especialment pel que fa a la mobilització del parc d’habitatges en desús. Ens explicava que, vistes les limitacions provocades per la constant suspensió de lleis i articles des de les polítiques d’Habitatge, l’àrea d’Urbanisme pot ser una alternativa per poder planificar actuacions.

Tal com explica la memòria de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, les situacions anòmales, descrites per la Llei del dret a l’habitatge, poden també ser objecte de tractament i regulació des del punt de vista dels usos urbanístics del planejament. En aquest sentit, ja que el POUM regula els usos urbanístics, es pot assignar a aquests usos que l’habitatge no pot estar desocupat. És a dir, un dels usos establiria que un immoble no pot estar en desús. D’aquesta manera, si l’ús (la desocupació de l’habitatge) no s’adequa al Pla General Urbanístic, es podria procedir a la incoació d’expedients sancionadors.

Amb l’actual Pla general vigent, però, aquestes mesures no es despleguen ni es concreten. Des de la CUP entenem que la redacció del nou POUM pot ser un espai determinant per incloure polítiques urbanístiques entorn dels habitatges desocupats o en desús. Creiem que hem d’incorporar els aprenentatges de les polítiques de l’àmbit de l’habitatge dels darrers anys per cercar alternatives als impediments actuals i el POUM pot esdevenir clau en aquest sentit.